Privacy verklaring

Vialle vindt uw privacy belangrijk. Bekijk onze privacy verklaring.

Inleiding 
In deze privacy verklaring leest u meer over hoe Vialle Autogas Systems B.V. omgaat met uw persoonsgegevens. Tevens wordt uitgelegd voor welk doel en gedurende welke periode uw gegevens opgeslagen worden. Ook vindt u informatie over uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Over Vialle Autogas Systems B.V.
Vialle Autogas Systems B.V. is technologisch marktleider op het gebied van ontwikkeling en productie van alternatieve brandstofsystemen voor auto’s en andere transportmiddelen. Vialle is wereldwijd actief in autogas-, dieselblend-, aardgas- en DME technologie. Wij bieden voor diverse soorten van transport een milieuvriendelijke en besparende brandstofoplossing.

Doel en gebruik persoonsgegevens 
Vialle Autogas Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hiervoor kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens gebruikt worden; Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en email adres.

Opslagperiode
Vialle Autogas Systems B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn, mits identificeerbaar en niet langer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

Derden
Vialle Autogas Systems B.V. verstrekt uw persoonsgegevens, zonder uw toestemming, alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsniveau
Vialle Autogas Systems B.V. streeft ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Vialle Autogas Systems B.V. een procedure voor het op de juiste wijze melden daarvan.

Recht op inzage/ rectificatie/overdracht/wissen/verzet
- U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Vialle Autogas Systems B.V. vastgelegd en bewaard worden.
- Indien uw gegevens niet kloppen of veranderd zijn, heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Vialle Autogas Systems B.V.
- Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Vialle Autogas Systems bewaard worden, dan heeft u het recht op overdracht. 2
- Indien u niet langer wilt dat uw gegevens bij Vialle Autogas Systems B.V. vastgelegd zijn, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
- Indien u niet wilt dat Vialle Autogas Systems B.V. uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens.

U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met:
Vialle Autogas Systems B.V.
Postbus 28060 5602 JB Eindhoven
E-mail adres: info@vialle.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vialle Autogas Systems B.V., kunt u daarover met ons contact opnemen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring zal, indien nodig, geactualiseerd worden. Zodra Vialle Autogas Systems B.V. wijzigingen aanbrengt, wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Op de website van Vialle Autogas Systems B.V. (www.vialle.nl) treft u een recent exemplaar van de privacy verklaring aan. Wij adviseren u deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Vialle Autogas Systems B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is op 23 mei 2018 geactualiseerd.